INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (IJSS)


ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (USBD)

ISSN: 2548-0685    www.sobider.net

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Home IJSS


Article Submission


You can send your articles to the email address below for the May 2024 issue of our journal.

E-mail: editorusbd@gmail.com

When sending a contribution, please make sure you respect the guide for authors. 

Makale gönderimi


Dergimizin Mayıs 2024 sayısı için makalelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

E-posta: editorusbd@gmail.com

 Recent Issue


Volume 8 Issue 33 2024 


Jenerik


İmam Gazalî’nin Tekfir Problemine İki Farklı Yaklaşımı
Sevgi SÜNERİN

Öğretmenlerin Okuma İlgisi  İle Öznel İyi Oluşları Arasındaki İlişki
Mehmet KOÇAK
Semih DURSUN
Fatih BÜLBÜL
Gürhan ŞENCAN

Eğitim Ortamlarında Öğrenme Süreçleri Ekseninde Yaşanan Sorunlar
Halis Özdil
Barış Fındık

Pawns of Empire: Unraveling the Role of Dashnaktsutyun in British Geopolitical Strategy (1890-1922)
Halil Ersin AVCI

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre ve Geri Dönüşüm Farkındalığı Üzerine Bir Eylem Araştırması 
Cahide KARAKAŞ TAN
Prof. Dr. Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER 

Osmanlı’dan Günümüze Prens Sabahattin, Turgut Özal ve Adem-i Merkeziyetçi Yönetim Anlayışına Dair Sosyo-politik Bir İnceleme
Hakan ATEŞ

Eğitim Politikaları Konseptinde Kurumsal Değişim Yönetimi
Deniz Karakuş
Ercan Demircan
Sibel Tanış
Yasemin Deniz

Eğitim Planlama ve Programlama Stratejisi
Gökhan Efe
Yasemin Çağan
Öznur Kılıçaslan
Duygu Ölez
Gülseren İpek

Anayasa Yapım Sürecinde Muhalefet Olgusunun Meclis Tutanakları Üzerinden Değerlendirilmesi: 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları Örneği
Öğr. Gör. Mehmet DUYAR

Kamu Yönetiminde Hizmet Sunumunda Bir Paradigma Değişimi: E-Devlet
Ali TOSUN

Eğitim Siyasasının Yapılandırılması Formülasyonunda Karar Verme (Decision-Making) Modelleri
Erdoğan Ergin
Alev Sinoğlu
Haydar Akbaş

Two Critics of Logical Positivism: Karl Popper and Thomas Kuhn
Zeynep BERKE

Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar
Dr. Ramazan PEKER

Türkçülerin İslamcılara Karşı Eleştirisel Yaklaşımları
Goomaral DAMDİNSUREN

Milli Eğitim Yönetiminde Eğitim Politikası Analiz Sürecini Uygulamaya Dönüştürme
Alper Tuncay
Yaşar Dönmez
Olcay Meral
Hakan Okay

Eğitim Yönetiminde Etkili Metodik Değerlendirme Süreçlerinin İncelenmesi
Halil Bektaş
İlker Vursavaş
Hayrettin Tunç
Ayşegül Bileyen
Engin Sarıcan
Zeynel Kabakcı

İlköğretim Hayat Bilgisi Kitaplarında Çevre Duyarlığının Yeri ve Önemi
Fatma GÜRDORUK
Akile AYKULU
Seda GÜRDORUK

Assessment of Recreation Areas in Terms of Risk Groups in the Society
Assistant Prof. Dr. Gül KADAN

Eğitim Hakkı Kavramının Ulusal ve Uluslararası Normlarda Tartışılması
Ömer Çelik

  Eğitim Yöneticilerinin Eğitimde Fırsat Eşitliği Konusundaki Rolleri
Murat Eyyup Yalaza
Sebahat Orhan Dertli
Sümeyye Satı
Ali Rıza Dertli
Ali Yılmaz

Okul Öncesi Eğitimi Alınmasının İlkokuma-Yazma Başarısına Etkisi
Hatice SANCAK
Besime HIZAL
Akile AYKULU


Dini Metin ve Geleneklerde Mitra Kültü ve Mitraizm Üzerine Bir İnceleme
Dr. Mahmut POLAT
Dr. Sedat ALTUNKANAT

Eğitim Yönetiminde Program Geliştirme Süreçleri ile İlgili Alanyazında Yapılan Lisansüstü Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi
Yılmaz Polat
Levent Topaloğlu
Volkan Akkuş

 

Eğitim Bilimleri ve Eğitim Yönetiminin Disiplinlerarası ve Disiplinler Üstü Yapısı
Yeliz Delice
Serap Tatlı

 

Epistemoloji Açısından Eğitim Yönetiminde Doğruluk Sorunsalı
Nurşen Akdoğan


Eğitim Yönetiminin Düşünsel Kavramlarında Problem İzlekleri
Ergün Akşahin
İbrahim Yıldız
Sinan Ay

 

Akran Zorbalığının Çocukların Sosyal Becerilerine Olan Etkilerinin İncelenmesi
Ahmet Karababa
Ramazan Kurtar

Okul Temelli Mesleki Gelişimde Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesinde Öğretmenlerin Katılımının Etkisi ve Rolüne İlişkin Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Süleyman Büyük

Eğitim Yönetiminde Kaizen’in Kavramsal Çerçevesinin İncelenmesi
Şener Yıldırım
Çağdaş Manduz
Filiz İritaş

Sıfır Atık Projesi ile Öğrencilerde Oluşan Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Farkındalığının Değerlendirilmesi
Hicran Tamkoç
İhsan Savaş
Vahide Savaş
Osman Tamkoç

Protection of the Environment during War in Islamic Law Literature
Asst. Prof. Dr. Veysel NARGÜL

Eğitsel Süreçlerde Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Yaklaşımlar
Emre Zebaloğlu

Eğitim Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Eğitim İhtiyaçlarının Önemi ve Amaçları
Simay Arı

Eğitimde İhtiyaçların Belirlenmesi Sürecinde Katılımcı Odaklı Yaklaşımın İncelenmesi
Erdoğan Demir

Alzheimer Hastası Bakım Vereninde Kişilerarası Psikoterapi Yaklaşımı: Olgu Sunumu
İdil ARASAN DOĞAN

Lirik Şiir Anlayışı ve Nedim’in Bir Gazelinin Lirik Şiir Ölçütleriyle Açıklanması Ölçütleriyle Yorumu
Dr. Halil İbrahim OKATAN

Halkla İlişkilerde Yeni Medya Kanallarının Yeri ve Öneminin İncelenmesi
Cem Sekmen

Eğitim Yönetimi Süreçlerinde Veri Toplama ve Analiz Metotlarının İncelenmesi
Tuğba Erden
Emrah Bakır
Yusuf Yalçın

Ana Metal Sektörü İşletmelerinde Finansal Etkinlik Ölçümü
Doç. Dr. M. Murat KOÇYİĞİT

Geleneksel Ayakkabı Endüstrisi için Yeşil ve Dijital Dönüşüm Yetkinliklerinin Tespiti: Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) Meslek Tanımlarına Yönelik İçerik Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Kamil AHAT

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam71
Toplam Ziyaret92788