INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (IJSS)


ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (USBD)

ISSN: 2548-0685    www.sobider.net

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Temsilcilikler

Recent Issue

 

Volume 7 Issue 29 2023JenerikRaya Dunayevskaya: Hegel ve Marks Arasındaki Diyalektik Sınırlar
Dilan Ergün Tekingündüz

Çocuk Hukuku ve Çocuk Haklar
ının Önemi Üzerine
Jale CESUROĞLU
Eylem MENTEŞOĞULLARI
Melih YILDIZ

Televizyon Dizilerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Ataerkilliğin Temsili
Doç.Dr. Rumeysa AKGÜN

Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış
Melih YILDIZ

Modern Yönetim Kuramlarından Sistem Yaklaşımına Güncel Bir Bakış
Eylem Menteşoğulları

Eğitim Yönetiminde Örgütsel Çatışma Kaynaklarının Çeşitli Farklılıklar Açısından İncelenmesi
Sibel Kılıç

Eğitim Yöneticilerinin Performansını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Tuncer Avcı

Tarama Sözlüğü’nün Ters Dizimi
Yusuf Can AYDIN

Edebi Özellikleri Bakımından Kerkük Hoyratları
İsmail GÜRBÜZ

Total Quality Management in Education: A Strategic Approach for Continuous Improvement and Success
Eylem MENTEŞOĞULLARI

Durumsal  Liderlik Yaklaşımı: Değişen Dünyada Başarı İçin Esnek Bir Yol
Melih YILDIZ

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Nedenlerine Yönelik Bir İhtiyaç Analizi: Kazakistan Örneği
Sema DUMAN
Asistan Profesör Dr. Elif Derya Özdemir

Özel Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesinde Sınıf Öğretmenlerin Rolü
Burhan POLAT
İsmail GÖKÇE
Memduh ERDOĞAN

Methodological Approaches Used in the Works of Fatima Mernissi on Issues of Islam and Gender Equality
Dr. Öğr. Üyesi Hacer AYAZ

 

 


Volume 7 Issue 28 2023Jenerik


Eğitim Teknolojisinde Eğitsel Süreçlerin Öneminin İncelenmesi
Ahmet Eskiadam


Erken Kariyer Dönemindeki Müdürlerin Yöneticilik ve Liderlik Yeterliklerini Kazanmaları Sürecinin Bulgularının Değerlendirilmesi
Erdoğan Karahan

Ülkemizde Spor Yönetiminin Gelişiminin İncelenmesi
Ersin Çabucak

Use of Information Technologies in Businesses
Asst. Prof. Dr. Polathan KÜSBECİ

Doğu Karadeniz Halk Yapı Sanatından Bir Örnek: Polatlar Serenderi (Çamlıhemşin)
Suat İSKENDER

Eğitim Kurumlarında Örgütsel Kültürün Örgüt İklimi Çerçevesinde İncelenmesi
Yunus Pekaz

An Experimental Approach to Determining the Effect of Geography Education on Raising Citizenship Awareness
Assoc. Prof. Dr. Fikret TUNA

Orta Öğretim Okulu Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerinin, Değişime Olan Direnç Üzerindeki Etkilerinin Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Nilgün Sönmez

Eğitim Kurumlarında Yaşanan Psikolojik Yıldırma İle İlgili Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
Erdal Karabulut
Murat Palaz

Eğitim Sosyolojisinin Kuramsal Düzleminde Örgüt Kültürünün Yapısal Vetirelerinin İncelenmesi
Ayşe Köseoğlu

Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Yönetsel Süreçlerdeki Rolünün İncelenmesi
Aydın Aydın

Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Kayırmacı Tutum ve Davranışlarının Sonuçları
Ceyda Çakıroğlu
Muzaffer Deli


Eğitim Kurumlarında Görevli Eğitim Yöneticilerinin Kişisel Gelişimlerinin İncelenmesi
Nahsan Aydın

Spor Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Yönelik Bilimsel Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi
Şefik Güllü

Yapay Zeka Kullanımında Öğretmen Eğilimleri
Adnan Şanlı vd

Eğitim Örgütlerinde Yönetim Sürecini Etkileyen Etkili İletişim Becerileri
Ayhan Yıldırım
Tarkan Atmaca

Eğitim Kurumlarında Yönetsel Süreçler Bağlamında Güdülenme Eyleminin İncelenmesi
Mustafa Aydın

Fazlurrahman’ın Dini Literatüre Katkısı, Dini Kavramlara Yaklaşımı ve Dini Anlayışı
Hamdullah Tan

Afet Sonrası Travmalarda Psikolojik Yaklaşım
Eylem MENTEŞOĞULLARI
Şevket ŞAFAKOĞULLARI
Melih YILDIZ

Anayasa Değiştirme İktidarının Kötüye Kullanılmasını Önlemeye Yönelik Anayasa Değişikliği Usulünün Farklılaştırılması
Dr. Ar. Gör. Aslıhan Kaplan Arık

From the Great Wall to the Great Firewall: A Historical Analysis of Surveillance
Birol AKDUMAN

Kredi ve Yurtlar Kurumunda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik (Bilecik Örneği)
Şükriye YILMAZ

Pop Şarkılarındaki Cinsiyet Rolleri (Lady Gaga’nın Şarkılarının Söylem Analizi)
Adnan SERT

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Algı Düzeyleri
Özlem Göktuğ vd

Eğitim Yönetiminde Vizyoner Liderlik Yaklaşımı
Yrd. Doç. Dr. Nedime KARASEL vd

Ülkemizde İlköğretim Okullarına Öğretmen Yetiştiren Kurumların Kuruluşunun İncelenmesi
Mehmet Türker Sarı
Mesut Asarkaya

Okul Müdürlerinin Kayırmacı Tutum ve Davranışlarının Öğretmenlerin Performansına Etkileri
Veysi Yeşilyurt

Depresif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı ile Tedavi: Olgu Sunumu
Melda Kimyonşan
Doç. Dr. Meryem Karaaziz

Majör Depresyon Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Aksanur Bayırkan
Doç. Dr. Meryem Karaaziz

From the Great Wall to the Great Firewall: A Historical Analysis of Surveillance
Birol AKDUMAN

 
 

Volume 6 Issue 27 2022 

JenerikEğitim Kurumlarında Örgütsel Verimsizliğin Azaltılması İçin Yapılması
Gerekenler
Ali Erdem Arpaçay

Çokuluslu Eğitim İşletmelerinde İş Değerleme Yönetiminin İncelenmesi
Muhammet Aka

Eğitim Yönetiminde Sosyal İzolasyonla İlgili Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
Ümit Tuncar

Hitler’in Revizyonist Politikasının II. Dünya Savaşı Avrupa’sına Etkisi
Eda Kurt

Past and Present of Educational Technologies in Turkey
Oktay Yüksel
Behlül Arslan

Uluslararası Eğitim Şirketlerinde Yönetim Modellemesi Uygulamalarının İncelenmesi
Temel Kahveci
Aynur Hamzaçebi
Zeynep Şeniz Şengel

Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu ve PİKTES Projesi
Ali Volkan Nizamoğlu

Küresel Eğitim Şirketlerinin Güçlü Yönlerinin İncelenmesi
İnan Saygılı

Karışık Malzeme Kullanımında Özgün Bir Uygulama: Buz ve Seramik
Doç. Dr. Caner Yedikardeş

Teatral Temelli Eğitimin Özelliklerinin İncelenmesi
Menderes Üstün
Metin Arıkan

Eğitim Yönetiminde Girişimci Önderlik Uygulamalarının İncelenmesi
Soner Tüzer
Figen Üstün

Milli Eğitime Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları
Mobbing Unsurları
Aysel Yeşim OĞUZER
Dr. Pınar ÖZKAN

The Effect of Exchange Rate Increase on Aesthetic Cosmetic Tourism within the Framework of Health Tourism: Example of Türkiye
Türkan GEÇER

Küresel Eğitim Şirketlerinde Ödeme ve Ücretlendirme Yönetimi Çalışmalarının İncelenmesi
Saniye Denli

Eğitimcilerde Kaygı Bozukluklarına Neden Olan Faktörlerin İncelenmesi
Tacettin Doğan

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Okula Bağlılık Düzeylerinin İş Motivasyonlarıyla İlişkisinin İncelenmesi
Feyzullah Yanık

Okul Binalarının Aydınlatılmasında Günışığını Taşıyan Sistemlerin İncelenmesi
Mahmut Güvenç
Selma Selvi
Orhan Özdemir

Eğitim Yönetiminde Uygulanan Ar-Ge Modellerinin İncelenmesi
Burhan Denli

Eğitim Kurumlarında Teknik Araç ve Gereçlerin Kullanımı Çalışmalarının İncelenmesi
Yasin Çelik

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dinleme ve Konuşma Becerilerinin Gelişiminde Filmlerin Kullanımı
Yılmaz YAMAN
Mustafa ARSLAN

Eğitim Yönetiminde Girişimci Liderliğin Davranışsal Boyutlarının İncelenmesi
Mehmet Ant

Eğitim Kurumlarında Yenilikçi Düşüncenin Gelişmesi Sürecinde Yöneticilik Yaklaşımlarına İlişkin Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Orçun Yılmaz

Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Örgütsel İmaj Algıları Arasındaki İlişkinin Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Ömer Şaka

Eğitim Yönetimi Sürecinde Yaşanan Stres Durumunun Performansa Etkileri
Murat Karakamış
Nazlı Karakamış

Özel Eğitim Sisteminin Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişim Sürecinin İncelenmesi
Hayrettin Katkat
Kübra Hamoğlu
Vedat Yoldaş
Fevzullah Tulum

Okullarda Kriz Yönetiminin İletişim Açısından Değerlendirilmesi
Ali Serter

Refik Halit Karay’ın ‘Şeftali Bahçeleri’ Hikayesinin Cümle Unsurları Açısından Tahlili
Sinem UYSAL
Cemal Özdemir

Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesine Yönelik Müşteri E- Şikâyetlerinin Analizi
Dr. Özgür ARPACI
Prof. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS

 

    

Volume 6 Issue 26 2022

 


Jenerik


Analyzing The Determinants of Agricultural Value Added in EU15 Countries and Turkey by Panel Data
Özlem Eştürk
Nilcan Mert


Türkiye Yönetim Sistemi Çerçevesinde Yerel Yönetim Sisteminin İncelenmesi
Deniz Karataş

Sürdürülebilirliğin Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişiminin İncelenmesi
Erhan Coşkun

Ülkemizdeki Katık Atık Yönetim Sisteminin İncelenmesi
Serdar Karataş

Aile İşletmelerinde Liderlik Tarzlarının Çalışanların İş Performanları Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama
Deniz SÖNMEZ

Brexit Sürecinin Birleşik Krallık’ın Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkileri
Hüseyin Dayıoğlu

Eğitim Yönetiminin Geleneksel Dini Hükümler ve Çağdaş Yönetim Kuramları Açısından Değerlendirilmesi
Şevket Yalçın

Türkiye Yükseköğretiminin Küreselleşme Boyutunun Yeterlikler Çerçevesinde İncelenmesi
Şeyda Yılmaz

Aile İşletmelerinde Liderlik Tarzlarının Çalışanların İş Performanları Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama
Deniz SÖNMEZ

Ronald B. Tobias’ın Kurgu Teorisi Bağlamında Sarı Saltık’ın Kaf Dağı Seferi
Halis ALÇIN
Asistan Profesör Dr. Elif Derya Özdemir

Ortaçağ Türk Şiirinde “Sünbül” İmgesi Üzerine Bir Değerlendirme
Hüseyin DOĞAN

Pakistan Talibanı ve Pakistan’ın Ulusal Güvenliğine Etkileri
Mahmut YAŞAR

Çin’in Güncel Enerji Görünümü
Eda Kurt

Tarım Sektöründe İstihdamın Yapısal Analizi
Dilek ŞENEL

12 Eylül Askeri Darbe Sonrası Sosyal Değişim ve Toplum Kapsamında Gençler Toplumsal Hayat ve Tüketim Kültürü
Dilek KIRKPINAR

Training and Development in Human Resources Management
Mesut ÖZTIRAK

Bölgesel ve Küresel Ortaklık ve İşbirlikleri Çerçevesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci ve Öğretim Görevlilerinin Değişim Programlarına Katılımının İncelenmesi
Zeliha Dündar

Finans Piyasalarında Leasing Süreci ve Finansal Kiralamanın Tescil ve Şerhinin Değerlendirilmesi
Süleyman Karaman
İbrahim Akverdi

Türkiye’de Yükseköğretimin Uluslararasılaşmasının Gerekçelerinin İncelenmesi
Gökmen Aydın

Türkiye’de Katılım Bankacılık Sistemi ile İlgili Örnekler
Ersin Çabucak

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerinin İncelenmesi
Aysun Tuncay

Psikolojik Yıldırmanın Sonuçlarının İncelenmesi
Garip Güler ZORGÜL
Havva Seçil YİĞİT

Eğitim Kurumlarında Kaliteleşme Çabalarının Globalleşme Süreci
Zeki Borcekli

Mele Bateyî’nin Mevlidi
Murat Işık

Ulusal Yenilik Sistemi Perspektifiyle İnovasyon Türlerinin İncelenmesi
Gökhan Şimşek
Rasim Giray

Eğitim Yönetiminde İş Tatmininin Sağlanmasına Dönük Girişimlerin İncelenmesi
Duran Altay
Bülent Yılmaz
Elif Üreten

Psychological Effects of COVID-19 on Generation Y in Turkey: A Qualitative Research Study
Prof. Dr. Ayşen TEMEL EĞİNLİ
Sr. Psychol. Rıza DEMİR

Realizmin Tek Perspektif Olabilirliğinin Sunumu: AUKUS Örneği
Fatma AKKAN GÜNGÖR

Spinoza'nın Özgürlük ve Erdem Kavrayışı Bağlamında ve Moda ve Yabancılaşma
Buket Sekban Kantar

Eğitim Kurumlarında Eğitim Yönetiminin Eğitsel Araçlarının İncelenmesi
Taner Başaran
İsmail Başaran Kurt
Ersan Er

Oyun Temelli Öğrenmenin Önemine Yönelik Bir Çalışma: Homo Ludens (Oyun Oynayan İnsan)
Hüseyin Uslu

Eğitim Yönetiminde Kurumsal Kalite Geliştirmeye Yönelik Çalışmaların İncelenmesi
Nevzat Yıldız

Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travmaları, Aleksitimi ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Büşra AKPINAR
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜMÜŞ DEMİR

 

 
  Volume 6 Issue 25 2022

 

 

Jenerik

Akademisyenlerde Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Araştırma: Spor Bilimleri Fakülteleri Örneği
Mehmet HOCAOĞLU
Ataman TÜKENMEZ
Bilge DONUK

Covid-19 Pandemi Sürecinde Boşanma ve Boşanmanın Ruh Sağlığına Etkileri
Prof. Dr. Esra ENGİN
Serap DEMİR

Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Programının (Erasmus+ KA101) Değerlendirilmesi
Esra KAYNAR CEBECİ
Doç. Dr. Bülent ALCI

Eğitim Kurumlarındaki Stratejik Planlama Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşlerine Yönelik Bir Alan Araştırması
Ufuk Aydın

Eğitim Kurumu Binalarında 
Akıllı Aydınlatma Kontrol Sistemleriyle Gün Işığını Taşıyan Sistemlerin İncelenmesi
Erkan Erdem


Investigation of the Effects of Art Therapy on Self-Compassion, Mood and Cognitive Functioning Levels in the Elderly
Zeynep GÜMÜŞ DEMİR
Volkan DEMİR

Ahtar Gazetesinin İslam Dünyasındaki Başlıca Meselelere Yaklaşımının İncelenmesi
Eyyup Othan

Covid- 19 Pandemisinin E-Ticaret Üzerindeki Etkisi
İhsan BAHÇECİ

Kazakça ve Türkçedeki Benzer Ses ve Şekildeki Kelimelerin Türkçe Dinleme ve Yazma Becerisine Etkisi
Kudret Önel
Prof. Dr. Cemal Özdemir

Sezai Karakoç’un Medeniyet Görüşü Üzerine Bir Değerlendirme
Felemez Karadeniz

Modern Okul Yönetiminde Durumsal Yönetim Kuramlarının İncelenmesi
Abdulkadir Korkmaz

Eğitim Kurumlarından Tekstil Meslek Liselerinde Yaşanan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Konusunda Alınması Gereken Tedbirlerin İncelenmesi
Ahmet Salih Denizci

Okullarda Yaşanan Olası İş Kazalarının Türleri ve Sebepleri
Ayşe Aydemir

Eğitim Yönetiminde Kurumsal Programlama ve Planlamanın Öğrenciler Açısından İncelenmesi
Burç Dermanlı

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bir Materyal Geliştirme Örneği: Döndür-Geç
Yrd. Doç. Dr. Doğan YÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜRDAL


Eğitim Kurumlarının Sosyal, Kültürel ve Bireysel Boyutlar Bakımından Amaç ve İşlevleri
Erçağ Önen

Avrupa’daki Eğitim Kurumlarında Eğitim Yöneticisi Seçme ve Atama Kriterlerinin İncelenmesi
Fuat Akay
Tamer Turan
Mahmut Benzer

Geliri Petrole Dayalı Ülkelerin Gelecek Perspektiflerinin İncelenmesi: Suudi Arabistan, Katar, İran Örnekleri
Hayrettin Akıllı
Murat Çakır

Cinsellik Hakkında Konuşmalıyız: Sosyal Adalet Perspektifinden Cinsellik
ve Sosyal Hizmet
Şükran KOLAY ÇEPNİ

Kuran’a Göre Yöneticilerde Bulunması Gereken Özellikler
Şener Şahin

Asya Pasifik ve Hint Pasifik’te ABD Öncülüğünde Geliştirilen İttifakların (Aukus- The Quad) ABD-Çin İlişkilerine Etkisi
Dr. Yasemin ÇOKGÜÇLÜ

Eğitim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İşsizlik Sigortasının İncelenmesi
Serhan Baykal
Faruk Sarı
Güllü Arslan

Öğretmenlerin Meslekleriyle İlgili Yaşadıkları Stresin Kaynakları ve Stres Yaşamalarına Neden Olan Etkenlerin İncelenmesi
Müslüm Aydın

Eğitim Yönetimi Uygulamalarında Kurumsal Kimlik Modellemelerinin İncelenmesi
İrfan Kılıçtaş

 

 Volume 6 Issue 24 2022

 

 


Jenerik


Batı Düşünce Biçiminde Beden ve Bedenin Sanata Yansıması
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÖKTEPE


Mehmet Kavukçu ve Olafur Eliasson’un Eserlerinde Küresel Bir Sorun Olan Su
Doç. Dr. Gonca YAYAN
Yusuf HAN


Türkiye’de İlk Özel Hukuk Okulu Açma Teşebbüsü
Doç. Dr. Mustafa GENÇOĞLU

Sait Faik’in Öykülerinde Toplumsal Cinsiyet
Selen ÖZCİVANOĞLU

Çağdaş Kültürel ve Sosyal Yapıda Sanat Olarak Dövmelerin İncelenmesi
Arefa SARAMİ

Yabancılar Hukukunda Sınırdışı Etme İşlemi
Dr. Aynaz UĞUR

Türkiye Üniversitelerinde Uygulanan Uluslararası Değişim Programlarının İncelenmesi
Bünyamin Özdemir

Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Meslekî Tükenmişlik Yaşamalarına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
Serkan Kaynar

Arapçadan Türkçeye Geçmiş İnsana Ait Özellikler İle İlgili Benzer Kelimelerin İncelenmesi
Öğr. Adem Özkan
Assoc. Prof. Cemal Özdemir

A Criminological Analysis of Trans-Border Crimes of Illela-Birnin Konni Corridor
Ishaq Karofi USMAN

Eğitim Kurumlarında Örgütsel Sinizm Kavramının İncelenmesi
Erbil Tek

Türkiye’de Eğitim Yönetiminin Amaç, Kapsam ve Yöntem Açısından İncelenmesi
Hacı Ali Korkmaz

Öğrencilerin İngilizce Başarıları ile Öz Düzenleme ve Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Münasip Güngör

Öğretmenlerin Eğitim Kurumlarında Yaşadığı Problemlerle Başaçıkmada Uyguladığı Yöntemlerin İncelenmesi
Yener Yıldırım

Yabancı Dil Türkçe Dilbilgisi Öğretiminde 6. Sınıf Öğrencilerinin Yaşadıkları Bazı Güçlükler: Irak Örneği
Dildar Çetinkaya
Assist. Prof. Dr. Doğan Yücel

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Konuşma ve Telaffuz Becerisinin Kazandırılması ve Geliştirilmesi Üzerine
Mehmet Donuk

Mustafa Kutlu’nun Tarihsel Şahsiyeti Etrafında Şekillenen Eserlerinin 
Türk Hikâyeciliğindeki İzdüşümü
Ayşe Koçak Işık

Üniversite Sınavına Girecek Olan Eşit Ağırlık ve Sayısal Grubu Öğrencilerinin Stresli Durumlarda Bilişsel Kontrol ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin İncelenmesi
Erhan Burak Payaz

Bir Faizsiz Bankacılık Türü Olarak Türkiye’de Katılım Bankacılık Sisteminin Dünü, Bugünü ve Yarını
Mehmet Tabaş

Kronik Diazepam Uygulamasının ve Diazepam Yoksunluğunun Kaçınma Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Yunus Güzel

Özel Okul Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimindeki Önderlik Süreçleri
Alper Tuncay


Türkçe ile Hintçe/Urduca Arasındaki Bazı Ortak Deyimler
Gauhar IMAM

A1- A2 Seviyesinde Yabanci Dil Olarak Türkçe Yazma Becerisinin Gelişiminde Yaratıcı Yazma Tekniklerinin Kullanımı: Kazakistan Örneği
Nilgün MOVLYAMOVA
Asistan Profesör Dr. Elif Derya Özdemir


Investigation of Nigeria’s Comparative Advantage for the African Continental Free Trade Area
Ifeanyi Alan Eze
Osman Nuri Aras

 
Chalmers’ın Radikal Enstrümentalizm veya Plüralistik Realizminin Uluslararası İlişkiler İçin Yorumu
Dr. Öğr. Üyesi Fatma AKKAN GÜNGÖR


Eğitim Yönetimi Çalışmalarında İntihâlın Engellenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin İncelenmesi
Mehmet Sağlam


 

Volume 5 Issue 23 2021Jenerik


Automated Teller Machine and Performance of Deposit Money Banks in Nigeria
Victor Inim Edet, Ph.D.
Opusunju, Michael Isaac, Ph.D.

Büyük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Raporlarına Covid-19 Etkisinin OranAnalizi Yöntemi ile İncelenmesi: Temel Gıda Üretim İşletmesi Örneği
Neşegül Parlak

Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısının Yordayıcısı Olarak Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri
Arş. Gör. Dr. Çiçek Nilsu VARLIKLAR DEMİRKAZIK

Seramik Çaydanlıklar ve Türklerde Çay Kültürü
Prof.İsmail Yardımcı
Mediha ALKAN

Cultural Diversity in Igbo Life: A Postcolonial Response to Chinua Achebe’s Arrow of God
Assistant Professor Md. Sazzad Hossain Zahid

Yeni İletişim Modelleme Sistemlerinin Eğitim Teknolojisinin
Geliştirilmesindeki Rolü
Zeliha Dündar

İstanbul’da Hazır Giyim İhracatına Yönelik Üretim Yapan İşletmelerin Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Ortaya Çıkan Üretim ve Tedarik Sorunlarının İncelenmesi
Ali TAŞTEKİN

 

Türkiye’de Meslekî Eğitim ile Ahîlik ve Çalışma Ahlâkı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ersin Çabucak

Kur’an-ı Kerim’de Karakter Tasviri: Devekuşu Paradoksu Örneği
MA Candidate Emin Osman Uygur
Prof. Dr. Abdullah Demir

Eğitim Yöneticilerinin Stres Düzeyini Belirleyen Faktörlerin Etki Düzeylerinin İncelenmesi
Sakin Dursun

Yeni Medya Teknolojilerinin Kullanılmasının Siyasal İletişime Getirdiği Yenilikler
Umut Yıldız

Organik Tekstil Ürünlerinin Pazar Yapısı
Ali TAŞTEKİN

İskât-ı İzâfât Tevhîdi-II
İhsan Bulut
Dr. Elif Derya Özdemir

 
N. A. Berdyaev’te Kötülük Problemi ve Teodise
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Atasoy


Rus Devrimi’nde Gogol
N.A. Berdyaev
Çevirmen: Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Atasoy

Seçimlerin Ekonomik  Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
Prof. Dr. Funda YURDAKUL
Arda DOĞRUÖZ

Nâlî’nin Kürtçe Divanında Türkçe Unsurlar 
Kenan Arslan
Doğan Yücel

Covid 19 Phobia from Turkey Perspective
Oylum Özgül

Özel Sektörde Çalışan Bireylerin Marka Sadakati Düzeylerinin İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Çağrı İlk

Fransız Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun İncelenmesi
Aynaz UĞUR


Effects of Motivation to The Performance of Manager-Focused Employees in Public and Private Sector Enterprises and a Research
Asist Prof. Dr. Sefer GÜMÜŞ

 

Volume 5 Issue 22 2021

 


Jenerik

Farklı Kültürlerlere Ait Yöneticiler ile Türk Yöneticiler Arasındaki Çatışma Nedenleri ve Müzakere Tarzlarının Karşılaştırılması: İstanbul’daki Tekstil Firmalarında Çalışan Üst ve Orta Kademedeki Yöneticiler
Ahmet ÇELİK
Murat BAŞAL

Türkçe Öğretiminde Online Platformların Kullanılması
Phd Student Necla Bodur
Associate Professor Cemal Özdemir

Sanat ve Mitoloji Açısından Kadir Şişginoğlu’nun Eserlerinin Çözümlemeleri
Doç. Gonca YAYAN
Elif AKDOĞANOĞLU

Bakara Suresi 6-16 Ayetlerinde Yer Alan Fiillerde Söylem Analizi
Emin Osman Uygur

Multidimensional Economics in Graph a New Paradigm
Constantine Taushanzhi 


Single Tax in the Agricultural Sector of the Economy A New Paradigm
Konstantin Taushanzhi
Haydar Erdelen
Volume 5 Issue 21 2021Jenerik


Development of The Modern Uzbek Women’s Literature in Afghanistan
Assoc. Prof. Murat AKYUZ

Türkiye’de Sigorta İşletmelerinin Büyüme ve Gelişimindeki Ürün Geliştirme Üzerinde Oluşan Zorluklar
Dr. Münevver BAYAR

NURKA (Nursi Karakter Analizi) Karakterlerinin Özellikleri
Abdullah Demir

The Principle of Diplomatic Immunity Under Islamic Law
Sadiq Muhammad Safiyanu

Kırgız Edebiyatında Hitabet (Çeçendik Önör) Sanatı
Dr. Öğr. Üyesi Shurubu Kayhan

Kozmik Şahitlik (Hz. İbrahim Örneği)
Prof. Dr. Lütfi BOZDOĞAN


Altın Madenciliği Şirketleri Rezervlerinin Verimliliğinin Muhasebe ve Ekonomik Analiz Bakımından Değerlendirilmesi: Rusya’da Bir Uygulama

Doç. Dr. Denis Lysenko
Dr. Öğr. Üyesi Leyla Akgün


Irak Kürtlerinin Siyasallaşmadan Kurumsallaşma Süreci

Selahaddin Uğur Işık

Ağızdan Ağıza İletişimin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi: Otomobil Servisleri Üzerine Bir Araştırma (Ankara Örneği)

Murat BAŞAL

Pandemi Döneminde Bireylerin Sağlığa Dair İşlevsel Olmayan İnanç Kaygı ve Depresyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Doç. Dr. Esra ÇALIK VAR
Özge BENCİK


Yabancı Dil Öğretimi Yöntem ve Teknikler: Feynman Öğretim Tekniği
Cemal Özdemir
Emin Osman Uygur

Sivil Havacılık Sektörünün Dijital Dönüşümü Bağlamında Uluslararası Pazarlama ve İnovasyon
Öğr. Gör. Mutlu Gülsev YAĞIZ

Subalterns Too Can Speak and Contend for Power: Drawing Inspiration from Sheikh Mujib’s 7th March Speech in Nation Building
Md. Sazzad Hossain Zahid

Ulusalüstü ve Ulusal Mevzuatta İşkence Suçu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İşkence Kavramına Bakış Açısı
Asst. Prof. Dr. Dilaver NİŞANCI
Öğr. Gör. Selda GÜNER NİŞANCIVolume 4 Issue 20 2020 

Jenerik

Sosyal Medyadaki Film Yorumlarının Fikir Madenliği ile Otomatik Sınıflaması

Migena Ceyhan
Zeynep Orhan
Dimitrios Karra

Lecture Management in the War against Terrorism: Perspectives of Religious and
Cultural Anthropology
Syafrizal
Ahmad CALAM
Onggal SIHITE
Muhammad IQBAL

The Proliferation of Small Arms and Light Weapons in The North East Nigeria: The Role of The United Nations
Mustapha SALIHU
Kemal OZDEN

Basmala And Spiritual Hygiene
Muhittin AKGÜL

The Challenges of Electronic Voting in Terms of Constitutional Parameters: Case of Estonia and Germany
Ada Güven

Turizm Sektöründe İnovasyon Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti
Üzerindeki Etkisi
Deniz Sönmez

Nursi Karakter Analizi (NURKA) ile Enneagramın Karşılaştırılması
Abdullah Demir
Şenol Dane

Investigation of Adnan Turani's Mother-Child Series in The Art Of Painting
Damla Can Koç

Türk Hava Taşımacılığında Kurumsal İtibarın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
Emel SARAÇ
Murat BAŞAL

Burhanuddin Namık’ın Edebi Kişiliği Araştırmaları ve Eserleri
Doç.Dr. Murat AKYUZ
M. Rahim İBRAHİM
Vahdatullah DARKHANİ

Almanya’nın Doğu Politikasında Balkanlar
Suat Zeyrek
Hasan Hakan Ulutin


Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Memurlarının Disiplin
Sorumluluklarının Karşılaştırılması
Zarina Ravshanova


Bazı Altay Topluluklarında Çocuklara Ad Verme Gelenekleri
Dr. Öğr Üyesi Shurubu Kayhan 
Volume 4 Issue 19 2020


Jenerik

Endüstri 4.0’ın İstihdama Etkisi: Sivil Havacılık Sektörü Üzerine
İnceleme

Öğr. Gör. Simge SELVİTOPU
Öğr. Gör. Mesut ÖZTIRAK
Öğr. Gör. Gülfer YILDIZ
Öğr. Gör. Mutlu Gülsev YAĞIZ

Enneagrama Göre Kişilerin Öğrenme Tarzları
Abdullah Demir

Geleneksel Kumaş Desenlerinin Yorumlanarak Çağdaş Seramik Sanatında Kullanımı
Prof. S. Sıdıka SEVİM
Arş. Gör. Esra ÖZTÜRK RAZİ

İslâm İktisadına Göre “Sonsuz İhtiyaçlar-Kıt Kaynaklar” Yaklaşımı
Veli SIRIM

Multiculturalism and Motivation on Foreign Language Learning
Assoc. Prof. Dr. Kenan KAPUKAYA

The Privileges and Immunities of Diplomatic Envoys Under International Law
Abdul-Rauf Mahmoud Abba
Sadiq Muhammad Safiyanu


Sosyal Medyada Etik Sorunlar: Bir Literatür Taraması
Öğr. Gör. Vildan Bayram

İnsan Kaynakları Yönetiminde Yetenek Yönetiminin Önemi Üzerine Nitel Bir Çalışma
Öğr. Gör. Mesut ÖZTIRAK
Öğr. Gör. Vildan BAYRAM

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Sözleşmeden Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi Konusundaki Yargıtay Kararının Eleştirisi (2)
Erdal, Ömer Büreyde
Güven, Neslihan Kavak 
Memiş, Ecem

Historical Background of Ethno-Religious Conflicts in Nigeria
Kemal Özden
Baba Ousmane

 

Aile Şirketleri Kurumsallaşma ve Kriz Yönetimi
Deniz Sönmez
Filiz Sönmez Ayaz
Volume 4 Issue 18 2020


Jenerik

Endüstriyel Sosyal Hizmetlerin İnsan Hakları Yaklaşımı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GEDİK

Enneagram as a Personality Determination Method
Abdullah Demir

Study Examine The Effect of Monetary Policy on Income Generation in Nigeria
Murat Akyüz
Michael Isaac
Oousunju
Jiya, Ndalo Santeli

Ronald Dworkin’in Hukuk Felsefesi Bağlamında Sosyal Liberalizm Yorumu
M.Seçil Yapık


Semiotic Psychoanalysis of Mulholland Drive and Uncanny Movie Director David Lynch
Arzu Çevikalp


Impact of Tomato Processing and Wastages in Kano Nigeria
Francis Sylvanus Udoh
Victor E. Inim


Bilimsel Tefsirin İmkânı Üzerine
M. Lütfi Bozdoğan


Liability of Legal Practitioners in Nigeria: The True Position of The Law
Sadiq Muhammad Safiyanu

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Sözleşmeden Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi
  Erdal, Ömer Büreyde
Güven, Neslihan Kavak
Memiş, Ecem

1913-1917 Yılları Arasında Bulgaristan'dan Yapılan Göçler ve Emlak-ı Metruke Sorunları
Suat Zeyrek
Hasan Hakan Ulutin 

Volume 3 Issue 17 2019


Jenerik


Some Fatwas of Ebussuud Efendi on the Churches in the Ottoman Empire 
Osmanlı Devleti’nde Şeyhülislam Ebussud Efendi’nin Kiliselerle İlgili Bazı Fetvaları
Abdullah Demir

Comflict Management and Organizational Performance in The Nigerian Public Service
Hope U. Oforah 

Effect and Causes of Stigmatization Among People Living with Hiv and Aids in Federal Capital Territory Abuja, Nigeria 
Saka Mohammed Jimoh 
Omolola Atanda 
 Saka Aishat Oluwatoyin 
Babaita Isaku 

The Arabs and Tartars in Adam Smith’s Book of The Wealth of Nation

Adam Smith’in Ulusların Zenginliği Kitabında Tatarlar Ve Araplar Bahsi

Dr. Bilal Çelik
Dr. Murat Akyüz
Dr. Medet Önel 
 
The Challenges of Modernity and Ethics of Authenticity: Charles Taylor
Modernliğin Sıkıntıları Ve Sahicilik Etiği: Charles Taylor 
Araş. Gör. Zeynep Berke

Economic Regionalism in Africa: A Study of ECCAS (Economic Community of Central African States)
Prof. Nurettin CAN
Abubakar Aliyu Maigari

China Economic Reforms in Terms of Economic-Political Relations Between China and Africa; Way Forward or Not
Kemal ÖZDEN
Gylych JELILOV

Performance Analysis of Nigeria’n Global Innovation Index (GII)
Nurettin CAN
Sherali TURSUNBADALOV

Analysis of Chimamanda Adichie’s Purple Hibiscus and Mariama Ba’s So Long A Letter from a Feminist Perspective
Alpaslan TOKER 
Ummulkhair ADO-BAYERO


Volume 3 Issue 16 2019


Generic, Indexing, Cover


Toplum Yapısı İçerisinde Çalışma Olgusunun Ortaya Çıkışı ve Yaşanan Dönüşümler
Merve Aksungur
Prof. Dr. Türker Topalhan

Achievements of Non-State Actors at Diplomacy: A Lesson from ECOWAS
Umar Babani Mashio
Prof. Nurettin Can

An Appraisal of Human Rights Protection And Enforcement in Nigeria
Mohammed Hilal Adamu

Socio-Political Appraisal of Community Policing in Nigeria
Akintola Ismail PhD.
Sarafa Kolawole

Leadership Features of Enneagram Characters
Abdullah Demir

Internal Party Democracy and The Struggle for Political Dominance between Party Leadership and Elected Public Officials in Nigeria and South Africa
Ohazuruike, Kennedy

Perspective on Education and Crimes of Umdurman Women Prison in Mates
Maryam Mahmoud Umar


Monitoring Mechanisms and Risk Disclosure of Banks in Nigeria a Contextual Synopsis
Adamu Garba Zango

Knowledge Management and Competitive Advantage: A Study of Remou Oil Nigeria Limited
OPUSUNJU Michael Isaac
AKYÜZ Murat, PhD
SANTELI Jiya, Ndalo, PhD

Impact of Intervention Fund on the Growth of Small and Medium Scale Enterprise in Abuja
Akyuz Murat, PhD
Zwingina Twaliwi Christy
Opusunju Michael Isaac

Legal Frameworks for Combating  Economic and Financial Crimes in Nigeria
Alili Ngozi, Ph.D.

Issues of Conflict and Peaceful Co-Existence Among Ethnic Groups in Lagos
Obayomi O. Gregory
Omolola D. Atanda

The Causes and Effects of Alcoholism Among Youths in Akun Development Area of Nasarawa State, Nigeria
Saka Aishat Oluwatoyin
Omolola Atanda
Saka Mohammed Jimoh
Isiaka Babita

Sociodemographic Determinants of Consumers Purchasing Decision in The Nigerian Automobile Industry
Henry Diko Koce PhD
Mamman Zacchaeus Ndaba

Estimating Monetary Policy Reaction Function: The Case of Nigeria
Adeniyi Olatunde Adenuga
Jelilov Gylych, Ph.D
 
Gender Issues in Emecheta’s The Bride Price and Adichie’s Purple Hibiscus
Alpaslan TOKER
Aisha Bashir IFO


2019 Volume 3 Issue 15


Generic, Indexing, Cover


The Joint Implementation of Academic and Moral Education Modals According to Strategic Management Perspective 
Stratejik Perspektiften Akademik ve Moral Eğitimin Birlikte Uygulandığı Eğitim Modeli
Yavuz Kahraman

The Contribution Of Foreign Aid To The Reduction Of Poverty In Developing Nations
Nkoyo Ekere
Faiza Maitala

Effect Of Ownership Structure On Profitability Performance Of Listed Food And Beverage Firms In Nigeria: A Panel Data Approach
Umar Abbas Ibrahim, (PhD)
Ojo-Ayo Magdalene

Causes And Consequences Of Female Students Dropout Of Secondary School In Nasarawa L.G.A. Of Nasarawa State
Dr Bala Sani Abdullahi
Abubakar Aji

Inclusive Growth And Entrepreneurship Development In Nigeria
Murat, Akyüz  
Opusunju, Michael Isaac 
Jiya, Ndalo Santeli

Income Distribution And Income Inequality In Nigeria: Bridging The Gap Through Trader Money (The Buhari Model), Issues, Challenges And Prospects
Ohazuruike, Kennedy

The United Nations And Challenges Of Civilian Protection In South Sudan Crisis, 2013-2018
Ohazuruike, Kennedy

An Examination Of The Co-Existence Of Statutory And Customary Criminal Law In Nigeria
Sylvanus Gbedazhi Barnabas
Anadi Ngozi Obeta

The Role Of Ecowas Protocol For The Movement Of Persons, Goods And Services In Promoting Economic Growth On Africa’s Development
Mohammed Hilal Adamu
Anadi Ngozi Obeta

Electoral Bill And Electoral Security In Nigeria: Interrogating The Narratives
Professor Katuka Yaki
Elechi, Felix Aja, Ph.D
Ohazuruike Kennedy

Remanufacture And Customer Satisfaction: A Conceptual Study
Opusunju, Michael Isaac
Murat, Akyüz 
Jiya, Ndalo Santeli

Use Of Financial Analysis In Improving Financial Performance: A Case Study Of Industrial Company In Iraq
Mohammed Ali Jwaid Al-Mohammed

Millennium Development Goals and the Socio-Economic Development of FCT-Abuja Nigeria
Hope U. Oforah (Ph.D Mgt)

Designing Taxation Structure For Entrepreneurship In Developing Countries: A Case Study Of Nigeria
Alesanmi Abraham Idebi
Jelilov Gylych  Phd

The Impact of Corruption on Firm Financial Performance: Evidence from Nigeria
Bushi Kasimu Musa

Socio-Economy Determinants Of Farmers’ Participation In Food Market In Oyo State Nigeria
Akintola Ismail PhD

Non- Financial Reward Management And Performance In Organizations: A Theoretical Analysis
Ada Mac-Ozigbo (Ph.D), Mnim, Maom
Prof. Ngige Chigbo D

Should NNPC Be Privatized
Dr. Ahmed Adamu
Dr. Bilal Celik
 


2019 Volume 3 Issue 14


Generic, Indexing, Cover

Sultanism and Criticism as a Perception of Political Regime in the Ottoman Empire
Osmanlı Devleti’nde Siyasi Bir Rejim Algısı Olarak Sultanizm ve Eleştirisi
Daman CANSOY

Other World Demand Of Global Social Movements
Küresel Toplumsal Hareketlerin Başka Dünya Talebi
Dr. Ayşegül Dede

The Death Perception Of Performance Society 
Performans Toplumunun Ölüm Algısı
Mehmet Nuri Demir

Effect of Rural Electricity on Entrepreneurship Development in Nigeria: A Mediating Role of Business Performance Among Zobo Producers in Abaji Area Council, Abuja
Michael Isaac Opusunju 
Murat Akyüz 
Ndalo Santeli Jiya

Job Satisfaction Levels of Primary and Secondary School Teachers: Longitudinal Analysis 
İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri: Boylamsal Analiz
Mehmet ŞEREN
Zeynel Ersin ÖZCAN

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savunulmasında Şîi Müctehid
ve Ulemasının Verdikleri Fetvalar1 Üzerine Bazı Değerlendirmeler
Suat Zeyrek
Hasan Hakan Ulutin

Propaganda Aracı Olarak Anıt ve Müze Uygulamaları: (Erivan Tsitsernakaberd) Ermeni Soykırım Anıt, Müze ve Enstitüsü Örneği
Doç. Dr. Cafer ULU


 


2018 Volume 2 Issue 13

Generic, Cover, Indexing

Critical Evaluation of History, Geography, Philosophy, Sociology and Literature Programs in Transferring the Core Values of the Republic
1924’ten Günümüze Cumhuriyetin Temel Değerlerinin Aktarılması Konusunda Tarih, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji ve Edebiyat Programlarının Eleştirel Olarak Değerlendirilmesi

Dr. Seyfettin ARSLAN

A Field Study Of Hedonik Shopping In Terms Of Some Demographic Variables
Hedonik Alışverişin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SARITAŞ

As A Movement Demanding New Social Movements
Talepkâr Bir Hareket Olarak Yeni Toplumsal Hareketler

Dr. Ayşegül Dede

A Nostalgic Trend in Leisure Habits: New Hookah Culture and Hookah Halls
Boş Zaman Alışkanlıklarında Nostaljik Bir Trend: 
Yeni Nargile Kültürü ve Nargile Mekânları
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÇAĞLAK

Supplier Evaluations in the Aircraft Maintenance Organizations: Implementation of Suppliers Selection by Analytical Hiyerarchy Process in a Maintenance Repair Organization
Uçak Bakım Kuruluşlarında Tedarikçi Değerlendirmeleri:Analitik Hiyerarşi Prosesiyle Tedarikçi Seçimine Yönelik Bir Bakım Kuruluşu Uygulaması
Dr. Öğr. Üyesi Vahap ÖNEN

Adam Smith’in Ulusların Zenginliği Kitabında Türkler’le İlgili Bölümler
Dr. Bilal Çelik
Dr. Murat AKYÜZ
Dr. Medet Önel

 

2018 Cilt 2 Sayı 12

Generic, Cover, Indexing

Avustralya İle Yeni Zelanda’da Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Dr. Seyfettin Arslan

Kafkasya’dan Anadolu’ya Benzerlikleri ve Farklarıyla Bir Kültür Sembolü Olarak Çerkes Evleri
Öğr.Üyesi Dr. Tuğba Korhan

Velâ Ve Berâ Kavramları Bağlamında Allah Ve Resûlünü Sevmek
Öğr.Üyesi Dr.Refik Kasım
Mikail Dumlu

Yaygın Ve Yetişkin Din Eğitimi Kurumu Olarak Kur’an Kursları Ve Dindarlık (Bilecik Örneği)
Dr. Emre YILMAZ

İletişimde Yeni Bir Kavram: Medya Psikolojisi
Öğr. Üyesi Dr. Cihan OĞUZ 

Su Medeniyeti Şehir ve Şiir
Yusuf ÇETİNDAĞ

 2018 Cilt 2 Sayı 11


İkinci Dünya Savaşı'nda Mersin ve İskenderun Limanları
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Korhan

" السِّرَّ وأخْفَى"  المعنى والدلالة دراسة تفسيريَّةٌ تحليلية

Dr. Öğr. Üyesi Refik Kasım


Toplumsal Hareketleri Dönüştüren Bir Olgu Olarak Kimlik Talebi
Dr. Ayşegül Dede

Tüketicilerin Arı Ürünleri Tercihlerinde Marka Algısı Ölçeğinin Tespiti
(GümüşhaneBayburt Örneklemi)

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş MERDAN
 

 


2017 Cilt 1 Sayı 9


Generic, Cover, Indexing


Huzurevlerinde Çalışan Personelin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
Dr. Emre YILMAZEbû Mutî’ Mekhûl en-Nesefî’nin 
Kitâbu’r-Red alâ’l Bida’ ve Ehli’l-Ehvâ
adlı eserinde İbâdiyye Değerlendirmesi

ما ورد في’ كتاب الرد على البدع
وأهل الأهواء ‘لأبي مطيع النسفي حول المذهب الإباضي

Doç.Dr. Orhan ATEŞ

Tasaavvufta Rüya Tabiri
Prof.Dr.Abdullah DEMİR2017 Cilt 1 Sayı 8

Generic, Cover, Indexing

Aksaray-Gülağaç İlçesinde Sele Sepet Örmeciliğinin Günümüzdeki Durumu 
Öğr. Gör. Semra KILIÇ KARATAY
Doç. Dr. Naile Rengin OYMAN


Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Depresif Belirti Düzeyi ve Demografik Değişkenlerle İlişkisi 
Dr. Emre YILMAZ

İki Dilliliğin Sebepleri 
Zeynep ATEŞAL

Havayolu Taşımacılığında  E-Tatmin, E-Sadakat, Ağızdan
Ağıza İletişim, Daha Fazla Ödeme İstekliliği Arasındaki  
İlişkilerin İncelenmesi: Pegasus Havayolları İncelemesi
Yard.Doç.Dr. Vahap ÖNEN


İbaziyye'de Ru'yetullah 
رؤية الله عند المذهب الإباضي
Doç.Dr. Orhan ATEŞ2017 Cilt 1 Sayı 7

 

İki Dillilik ve Çift Dil  

Zeynep ATEŞAL

Muhalif Fırak Kaynaklarında İbâdiyye 
الإباضية في مصادر الفرق المخالفة

Doç.Dr. Orhan ATEŞ

Vakıa Suresinde Anlatılan Üç Grup İnsan Karakteri 

Abdullah DEMİR2017 Cilt 1 Sayı 6
2017 Cilt 1 Sayı 5


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret69578